Põhikiri

I Üldsätted

1.1. Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (edaspidi Liit) on  mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, kelle põhitegevus on suunatud Eesti Vabariigis tegutsevate juriidiliste isikute ühendamisele, kelle põhitegevusalaks on mootorsõidukite või nende haagiste müük, remont või hooldus;

1.2. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, üldtunnustatud rahvusvahelistest õigusnormidest, käesolevast põhikirjast, Liidu üldkoosoleku ja juhatuse otsustest;

1.3. Liidu õigusvõime tekib Liidu kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja lõpeb Liidu kustutamisega nimetatud registrist. Liidul on õigus omada vara, sh omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi;

1.4. Liit teeb oma tegevusvaldkonnas koostööde teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Liidul on seoses oma põhikirjalise tegevusega õigus moodustada alaliite/osakondi ning olla liikmeks nii rahvuslikes kui rahvusvahelistes organisatsioonides;

1.5. Liidu majandusaastaks on kalendriaasta, mis algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril;

1.6. Liidu asukoht on Tallinn, Pärnu mnt 232.

II Liidu eesmärgid

2.1. Liidu põhieesmärgiks on Liidu liikmeks olevate juriidiliste isikute esindamine ja õiguste kaitsmine ning nende arengule kaasaaitamine;

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Liit:

2.2.1. esitab nii kohaliku omavalitsuse kui riiklikul tasandil ettepanekuid seadusandluse muutmiseks või täiendamiseks Liidu liikmete tegevust puudutavates küsimustes;

2.2.2 kaitseb oma liikmete õigusi ning nende huve, kindlustades oma liikmetele õigusinformatsiooni ja -abi kättesaadavuse;

2.2.3 töötab välja üldised soovitused autode impordi, ekspordi ja kohapealse turustamise strateegia kujundamiseks;

2.2.4. jälgib autode ja autotranspordi arengut nii kodu- kui välismaal, loob keskse statistika- ja infosüsteemi, korraldab analüüse ja vastavaid uuringuid ning annab oma liikmetele sellekohast informatsiooni;

2.2.5. annab konsultatsiooni ja eksperthinnanguid;

2.2.6. informeerib publikatsioonide ja massiteabevahendite kaudu avalikkust ning tutvustab oma tegevust;

2.2.7. asutab ühinguid ja moodustab osakondi/alaliitusid. Liidu osakonna/alaliidu õigused ja kohustused kehtestatakse osakonna/alaliidu põhikirjas;

2.2.8. teeb koostööd, vahetab kogemusi ja informatsiooni analoogiliste välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

2.2.9. arendab ühistegevust õppe- ning teadus- ja arendusasutustega;

2.2.10. sõlmib Liidu nimel lepinguid ning sooritab teisi õigustoiminguid Eesti Vabariigi ja välisriikide füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

2.2.11. annab välja ja levitab Liidu trükiseid;

2.2.12. viib Liidu tegevuse ja materiaalse baasi parandamise eesmärgil läbi tasulisi kultuuriüritusi, kogub liikmemaksu, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, omandab kinnisja vallasvara ning teostab tehinguid Liidu kasutuses, käsutuses ja omanduses oleva kinnis- ja vallasvaraga, korraldab loteriisid ning sõlmib sponsor-, reklaam- ja teisi lepinguid;

2.2.13. teostab muud majandustegevust oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

III Liidu liikmed, nende õigused ja kohustused

3.1. Liidu liikmeteks võivad olla Eestis tegutsevad juriidilised isikud, kelle põhitegevuseks on mootorsõidukite või nende haagiste müük, remont või hooldus ning kes tunnustavad ja täidavad käesolevat põhikirja;

3.2. Liidu liikmeks astumiseks tuleb esitada Liidu juhatusele vastavasisuline avaldus, kinnitatud põhikirja ja registrikaardi koopiad, mille alusel juhatus teeb otsuse esimesel juhatuse koosolekul arvates nimetatud dokumentide laekumise päevast. Juhatus teatab oma otsusest avalduse esitanule kirjalikult 30 päeva jooksul. Liikmeks astumise päevaks loetakse juhatuse poolt avalduse esitaja Liidu liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemise päev.

3.3. Kui Liidu juhatus keeldub avalduse esitajat Liidu liikmeks vastu võtmast, võib avalduse esitaja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustamine delegeeritaks Liidu üldkoosolekule. Üldkoosolek peab liikmeks vastuvõtmise otsustama esimesel otsustusvõimelisel koosolekul arvates üldkoosolekule Liidu liikmeks astuda sooviva isiku avalduse laekumise päevast.

3.4. Liidu liikmel on õigus juhatusele esitatud avalduse alusel Liidust välja astuda. Juhatus võtab esitatud avalduse suhtes seisukoha esimesel juhatuse koosolekul arvates avalduse laekumise päevast ning esitab avalduse kinnitamiseks esimesele üldkoosolekule arvates juhatuse koosolekust, milles võeti vastu seisukoht avalduse suhtes;

3.5. Liige arvatakse Liidust välja juhatuse ettepanekul üldkoosolekust osavõtjate 2/3 häälteenamuse otsusega, kui liige ei täida Liidu põhikirja sätteid või on oluliselt kahjustanud Liitu moraalselt või materiaalselt või jätab korduvalt täitmata Liidu valitud organite või nende juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on kahel järjestikusel korral jätnud tasumata Liidu liikmemaksu või võlgneb Liidule vähemalt neli kuud kolme liikmemaksu suuruse rahasumma. Liidust välja arvatud liikmele tuleb tema Liidust välja arvamise otsusest ja selle põhjustest teatada kirjalikult 30 päeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmise päevast;

3.6. Liikmelisuse lõppemisel tasutud liikmemakse ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud ei ole õigust Liidu varale;

3.7. Juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Liidus lõpeb. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jagunemise korral tema liikmeõigused lõpevad. Juriidilisest isikust eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus Liidus;

3.8. Liidu liikmel on õigus:

3.8.1. osaleda oma esindaja kaudu Liidu tegevusse puutuvate küsimuste lahendamisel ja otsuste vastuvõtmisel, samuti valida ja olla valitud Liidu juhtorganitesse;

3.8.2. esitada üldkoosolekule, juhatusele, direktsioonile ja revisjonikomisjonile arupärimisi Liiduga seonduvates küsimustes, kusjuures üldkoosolekule arutamiseks esitatavatest küsimustest informeeritakse eelnevalt juhatust;

3.8.3. esitada üldkoosolekule kaebusi revisjonikomisjoni ja juhatuse tegevuse kohta;

3.8.4. astuda Liidust välja;

3.8.5. võtta osa Liidu poolt organiseeritud ühistegevusest;

3.8.6. teha ettepanek erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks;

3.8.7. esitada kaebusi ja avaldusi Liidu aukohtule Liidu tegevusega ja liikmetega seonduvate tülide ja vaidluste lahendamiseks.

3.9. Liidu liige on kohustatud:

3.9.1. järgima käesolevat põhikirja ning täitma Liidu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid, mis on tehtud kooskõlas käesoleva põhikirjaga;

3.9.2. tasuma õigeaegselt üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras Liidu sisseastumis- ja liikmemaksu;

3.9.3. tegutsema aktiivselt Liidu eesmärkide huvides.

IV Liidu juhtimis-, kontroll- ja täitevorganid

4.1. Liidu kõrgeimaks juhtimisorganiks on Liidu üldkoosolek. Liidu üldkoosoleku istungite vahelisel ajal esindab ja juhib Liidu tegevust juhatus. Liidu kontrollorgan on revisjonikomisjon;

4.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt 1 kord aastas.

Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus ühe kuu jooksul kokku revisjonikomisjoni nõudel või kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest. Erakorralisel üldkoosolekul arutatakse ainult neid küsimusi, mis olid Liidu liikmete või revisjonikomisjoni poolseteks põhjusteks erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisel ning mis on sätestatud ka vastavasisulises kirjalikus taotluses Liidu juhatusele. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.3. Liidu juriidilisest isikust liikme esindajaks üldkoosolekul on juriidilisest isikust liikme seaduslik esindaja või tema poolt selleks volitatud isik.

4.4. Üldkoosolekul arutamisele kuuluvad küsimused esitab juhatus. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid ka Liidu liikmete või revisjonikomisjoni poolt esitatud jooksvate küsimuste lahendamiseks. Kui Liidu liikmed või revisjonikomisjon soovivad lisada üldkoosoleku päevakorrale lahendamist vajavaid küsimusi, peavad nad küsimused juhatusele kirjalikult teatavaks tegema vähemalt 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4.5. Korralise üldkoosoleku aja ja koha ning arutamisele kuuluvad küsimused teeb juhatus Liidu liikmetele teatavaks kirjaliku kutsega, mis saadetakse Liidu liikmele hiljemalt 20 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku aja ja koha ning arutamisele kuuluva küsimuse teeb juhatus Liidu liikmele teatavaks kirjaliku kutsega, mis saadetakse Liidu liikmele hiljemalt 8 päeva enne erakorralise üldkoosoleku toimumist.

4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 2/3 Liidu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vajalik arv liikmeid, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda  15 päeva jooksul. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata esindatud liikmete arvust.

4.7. Üldkoosoleku juhtimiseks valitakse koosoleku alguses üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

4.8. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.8.1. põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;

4.8.2. juhatuse liikmete arvu määramine ja juhatuse liikmete valimine ning nende volituste tähtaja otsustamine;

4.8.3. revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine ja liikmete valimine;

4.8.4. Liidu aukohtu liikmete arvu määramine ning selle liikmete valimine;

4.8.5. Liidu aukohtu põhimääruse kinnitamine;

4.8.6. Liidu tegevuse põhisuundade määramine;

4.8.7. juhatuse ettepanekul Liidu finantsaruande ja järgneva aasta eelarve kinnitamine;

4.8.8. Liidu töötajate koosseisu suuruse kinnitamine;

4.8.9. juhatuse ja revisjonikomisjoni tööaruannete kinnitamine;

4.8.10. otsuse tegemine juhatuse ning revisjonikomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebuste kohta;

4.8.11. Liidu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra otsustamine;

4.8.12. juhatuse ettepanekul Liidu liikme liikmeskonnast väljaarvamise küsimuse otsustamine;

4.8.13. juhatuse või 1/10 Liidu liikmete ettepanekul ühingute asutamine ning osakondade/alaliitude moodustamine;

4.8.14. Liidu tegevuse lõpetamise otsustamine;

4.8.15. Liidu tegevuse eesmärgi muutmine;

4.8.16. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.9. Punktides 4.8.1.-4.8.13. sätestatud küsimustes tehakse otsus kohalolijate 2/3 häälteenamusega;

4.10. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Liidu liikmete nõusolek. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult;

4.11. Punktis 4.8.15. sätestatud küsimustes tehakse otsus lihthäälte enamusega;

4.12. Igal Liidu liikmel on hääletamisel üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Liit otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

V Juhatus

5.1. Üldkoosolekute vahelisel ajal esindab ja juhib Liidu tegevust juhatus, mis on aruandekohustuslik Liidu üldkoosoleku ees. Juhatuse liikmete arvu alampiir on kolm liiget ja ülempiir üheksa liiget. Juhatuse liikmed valitakse Liidu liikmete esindajate ja alaliitude juhatuse liikmete seast selliselt, et igasse juhatuse koosseisu kuulub üks alaliidu juhatuse liige, kes valitakse alaliidu esitatud kandidaatide hulgast;

5.2. Juhatus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kahe kuu jooksul;

5.3. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees;

5.4. Juhatuse esimees on kohustatud juhatuse erakorralise koosoleku kokku kutsuma revisjonikomisjoni, aukohtu või kahe Liidu liikme kirjalikult esitatud nõudmisel 20 päeva jooksul nimetatud nõudmise saabumise päevast arvates;

5.5. Liidu juhatuse koosoleku aja, koha ja arutamisele tulevad küsimused teeb juhatuse esimees liikmetele teatavaks vähemalt 10 päeva enne juhatuse koosolekut;

5.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

5.7. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.7.1. oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja valimine ning nende tagasikutsumine;

5.7.2. Liidu liikmeks vastuvõtmise küsimuse otsustamine;

5.7.3 AMTEL-i alaliidu/osakonna liikmeks vastuvõtmise küsimuse otsustamine alaliidu juhatuse kirjaliku nõusoleku alusel.

5.7.4. Liidu üldkoosoleku kokkukutsumine ja Liidu üldkoosoleku informeerimine Liidust välja astunud liikmete kohta;

5.7.5. Liidu aukohtu otsuste alusel Liidu liikmete suhtes sanktsioonide rakendamine;

5.7.6. üldkoosolekule ettepaneku tegemine liikme Liidu liikmeskonnast välja heitmise küsimuse otsustamiseks;

5.7.7. juhatuse poolt koostatud eelarve läbivaatamine, heakskiitmine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;

5.7.8. Liidu põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuste või sõlmitud lepingute ja kokkulepete rikkumise korral abinõude tarvitusele võtmine;

5.7.9. Liidu majandustegevuse põhisuundade kindlaksmääramine;

5.7.10. Liidu vara kasutamise ja käsutamise küsimuste otsustamine;

5.7.11. pankades arvelduskontode avamise küsimuse otsustamine;

5.7 12. filiaalide ja esinduste loomise küsimuse otsustamine;

5.7.13. teistesse mittetulunduslikesse ühendustesse astumise küsimuse otsustamine;

5.8. Juhatuse koosolekul võetakse otsus vastu avalikul hääletamisel kohalolijate lihthäälte enamusega. Hääletamisel on igal juhatuse liikmel üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl;

5.9. Liitu saavad esindada vähemalt kaks juhatuse liiget ühiselt, välja arvatud juhatuse esimees, kellel on juhatuse poolt antud volituste piires õigus esindada Liitu ainuisikuliselt.

VIII Aukohus

8.1: Aukohus on Liidu organ, mille ülesandeks on Liidu siseste, Liidu liikmete vaheliste vaidluste ja vastuolude kohta esitatud kaebuste lahendamine ning juhatusele esildiste tegemine süüdlaste suhtes rahaliste sanktsioonide ja muude mõjutusvahendite kasutamiseks;

8.2. Aukohus lahendab vaidlusküsimusi aukohtule laekunud avalduste ja kaebuste alusel ning määrab sanktsioone vastavalt aukohtu põhimäärusele;

8.3. Aukohtu põhimääruse vastuvõtmise ja muutmise pädevus on Liidu üldkoosolekul:

8.4. Aukohus on aruandekohustuslik Liidu üldkoosoleku ees.

IX Revisjonikomisjon

9.1. Revisjonikomisjon on üldkoosoleku poolt määratud kontrollorgan, mis on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees. Revisjonikomisjoni esimees valitakse revisjonikomisjoni liikmete hulgast revisjonikomisjoni liikmete poolt;

9.2. Revisjonikomisjoni koosolekud kutsub kokku revisjonikomisjoni esimees mitte harvem kui üks kord poole aasta jooksul;

9.3. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

9.4. Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

X Liidu vara ja vahendid

10.1. Liidu rahalised vahendid moodustuvad liikmemaksudest, annetustest, majandustegevusest laekunud summadest ning muudest laekumistest;

10.2. Liidu vahendid ja vara kuuluvad Liidule ja neid kasutatakse ning kasutatakse Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivale seadusandlusele ja käesolevale põhikirjale. Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja liikmed ei kanna varalist vastutust Liidu kohustuste eest välja arvatud põhikirja või seadusega ettenähtud juhtudel. Liit vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga;

10.3. Juhatus korraldab Liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed;

XI Liidu lõpetamine

11.1. Liidu tegevus lõpetatakse:

11.1.1. üldkoosoleku otsuse alusel;

11.1.2. pankroti väljakuulutamisel;

11.1.3. Liidu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

11.1.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeid;

11.1.5. kohtuotsusega sundlõpetamise korral;

11.2. Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega pole ettenähtud teisiti. Sundlikvideerimise puhul määrab likvideerijad kohus;

11.3. Likvideerijatel on Liidu juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärkidega. Likvideerijatel on õigus esindada Liitu ainult ühiselt;

11.4. Likvideerijad lõpetavad Liidu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja jaotavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üldkoosoleku otsusega selleks õigustatud isikute vahel. Vara ei või õigustatud isikute vahel jaotada enne kuue kuu möödumist viimase likvideerimisteate avaldamisest.

11.5. Kui Liidu likvideerijad pole täitnud oma kohustusi või on täitnud oma kohustusi mittenõuetekohaselt, vastutavad nad oma süü tõttu võlausaldajatele tekitatud kahju eest solidaarselt.

XII Ühinemine ja jagunemine

12.1. Liidu ühinemine ja jagunemine toimub seadusega sätestatud korras. Liidu põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 12. detsembril 2012. aastal.

Põhikiri on vastu võetud

AMTELi üldkoosolekul 12. detsembril 2012.a.