TUNNUSTATUD AUTOMÜÜJA KVALITEEDIMÄRGI STATUUT

 

Tunnustamise sisu ja eesmärk

„Tunnustatud automüüja“ on Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Liidu (AMTEL) poolt väljastatav kvaliteedimärk Eesti automüügiettevõtetele. Kvaliteedimärki omavad ettevõtted on AMTELi poolt kontrollitud ning vastavad kvaliteedimärgi saamiseks esitatavatele kriteeriumidele ning kvaliteedinõuetele ja lähtuvad oma tegevuses vastavast statuudist. Kvaliteedimärki saavad taotleda Eestis registreeritud autode müügile spetsialiseerunud äriühingud, kes tegelevad automüügiga ühe põhitegevusena. 

Tunnustatud automüüja saab esitleda  ennast nii klientidele kui ka meedias usaldusväärse, turvalise ja kvaliteetset teenust osutava müüjana. Tunnustatud automüüjale väljastatakse kvaliteedimärk klienditsooni väljapanemiseks (mõõtmetega 60 x 30 cm) ning kleepmärgid ustele. Tunnustatud automüügiettevõtete nimekiri avaldatakse AMTELi kodulehel.

Tunnustatud automüüja kvaliteedimärgi olemasolu võimaldab teha klientidel ohutuid eelvalikuid, ostes auto teadmisega, et müüja on maksnud ära maksud, ei peta autot müües teadlikult ning võimalike probleemide esilekerkimisel leiab neile ka lahenduse. 100%-list garantiid kasutatud autode müügis siiski ei esine. Müüja usaldusväärsus ja kliendi poolt tehtav auto põhjalik kontroll annavad kokku kliendile väga kõrge kindluse auto rahulikuks ja muredevabaks kasutamiseks pika aja jooksul.
 

„Tunnustatud automüüja“ nimetuse automüügifirmale väljastamise eesmärgiks on:

 • korrastada Eesti autoturg ja tagada aus konkurents
   
 • tõsta tarbijates autokaubanduse usaldusväärsust
   
 • lihtsustada kliendi valikuid ning muuta need võimalikult turvaliseks
   
 • tõsta autokaubanduse taset ja mainet
   
 • motiveerida ettevõtteid korrektsele tegevusele ja kliendisõbralikule teenindusele.
   

Üldised nõuded „tunnustatud automüüja“ nimetust taotlevale ettevõttele:

 • ettevõte on kantud Eesti Äriregistrisse
   
 • ettevõtte suhtes ei ole alustatud pankrotimenetlust
   
 • ettevõte ei ole maksuvõlglane (võimalikud maksuvõlad ajatatud)
   
 • ettevõte on tegutsenud vähemalt ühe täis majandusaasta ja esitanud aruanded tähtaegselt
   
 • ettevõte töötajad on põhiliselt põhikohaga töötajad ning tööjõukulu ühe töötaja kohta on AMTELi poolt arvestatava sektori keskmise näitajaga samas suurusjärgus, arvestades piirkondlikke palgaerinevusi
   
 • ettevõte on nähtav erinevates turunduskanalites ja tegeleb sponsorlusega vastavalt võimalustele
   
 • ettevõte kasutab autode müügiks avalikke kanaleid (müügiplats või kauplus, Internet või muu meedia).
   

Müügitegevusega seotud nõuded „tunnustatud automüüja“ nimetust taotlevale ettevõttele:

 • ettevõtte põhitegevusalaks on automüük; alltöövõtu osakaal ei ole üle 50%
   
 • ettevõte müüb autosid, mitte vahendusteenust
   
 • ettevõte on käibemaksukohuslane ning reaalselt tasub käibemaksu
   
 • ettevõtte müügikohal on kindel tegevusaadress, müügikoht on korrektselt tähistatud
   
 • ettevõtte ärinimi, aadress jm rekvisiidid vastavad äriregistri kannetele, andmed on avalikud ning lihtsalt leitavad, ettevõte kasutab oma ärinime kõikides tehingutes
   
 • ettevõttel on olemas kõik äritegevuseks vajalikud registreeringud ja dokumendid
   
 • uute autode müüjal on olemas leping tootjafirma või maaletoojaga
   
 • enamiku (vähemalt 50%) müüdavatest kasutatud autodest moodustavad müüja poolt väljaostetud, mitte komisjonimüügi autod
   
 • erinevate petuskeemide vältimiseks väldib ettevõte Eesti eraisikutelt ja juriidilistelt isikutelt alla ühe aasta Eestis arvel olnud autode sisseostmist, võtmist komisjonimüüki, ning hindamisaktide väljastamist. See ei kohti Eestisse uutena müüdud autode ja auto vahetusmüükidel.
   
 • ettevõte sõlmib ostu/müügi lepinguid ja väljastab arveid enda nimel ning reeglina arveldab pankade kaudu, vormistab kõik finantskohustustega seotud kokkulepped kirjalikult ja tagab kokkuleppe sisu selguse ning üheselt mõistetavuse
   
 • ettevõte vastutab kauba eest vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, põhjendatud kvaliteediprobleemide esinemisel leiab pooli rahuldava lahenduse (vajadusel sõiduki tagasiost)
   
 • ettevõte lähtub müügiprotsessis Tarbijakaitseameti Kasutatud autode müügi juhendi soovitustest müüjale. Tarbijakaitseameti juhendid ja dokumendid ettevõtjale on leitavad SIIT.
   

Kvaliteedimärgi taotlemine

Vastuvõtmismenetluse aluseks on ettevõtte avaldus. Avalduse vorm on esitatud AMTELi kodulehel. Avaldusega koos esitab ettevõte viimase täisaasta bilansi ja kasumiaruande. Hindamiskomisjonil on õigus tutvuda taotleja käibemaksudeklaratsiooniga e-maksuametis. Taotleja volitab sel juhul hindamiskomisjoni poolt esitatud eksperti ligipääsuks käibedeklaratsiooni põhiandmetele e-maksuametis hindamisperioodi jooksul.
 

Hindamine

„Tunnustatud automüüja“  nimetust väljastab kolmeliikmeline komisjon, mille koosseisu määrab AMTELi juhatus. Püsiliikmena kuulub komisjoni AMTELi tegevjuht. Komisjon annab avalduse esitanud ettevõttele oma otsusest teada kolmekümne (30) päeva jooksul alates kõigi nõutud dokumentide esitamisest komisjonile.
Komisjoni tegevusaadressiks on AMTELi tegevuskoht:
Kalda 9, 11625 Tallinn; e-mail: amtel@amtel.ee  

Kvaliteedimärgi menetlus on tasuline, vastavalt  hinnakirjale.
 

Kvaliteedimärgi väljastamine

Tunnustatud automüüja nimetus väljastatakse kolmeks aastaks ning ettevõte lisatakse tunnustatud automüügiettevõtete nimekirja.

Müüjale väljastatakse kvaliteedimärgid, mida müüja eksponeerib oma ruumides klientide tsoonis (seinamärk) ning ustel (kleepmärgid). Virtuaalne kvaliteedimärk on mõeldud kasutamiseks tunnustatud automüüja kodulehel ning on lingitud AMTELi kodulehel asuvale tunnustatud müüjate nimekirjale.

AMTELil on õigus automüüjale kvaliteedimärki mitte väljastada, kui automüüja või automüügiga seotud isikud ei vasta AMTELi hinnangul statuudis toodud nõuetele või kui kvaliteedimärgi väljastamine läheks vastuollu kvaliteedimärgi väljastamise eesmärkidega. AMTEL ei ole kohustatud hüvitama võimalikku kahju, mis automüüjal võib tekkida seoses kvaliteedimärgi taotlemisega.
 

Järelevalve

AMTEL teostab pidevat järelvalvet tunnustuse saanud ettevõtete vastavuse osas tunnustamise kriteeriumidele. AMTELil on õigus kahtluste ilmnemisel küsida tunnustuse saanud ettevõttelt hindamise aluseks olevaid ajakohaseid dokumente (analoogiliselt kvaliteedimärgi taotlemisel)  kriteeriumitele vastavuse hindamiseks.
 

Kvaliteedimärgi äravõtmine

Tunnustatud automüüja staatus peatatakse talle esitatavate nõuete ja kriteeriumite korduval rikkumisel: esimese eksimuse korral märkus, teise korral hoiatus, kolmanda ja enama korral tunnustatud müüja staatuse peatamine. Märkuse ja hoiatuse korral antakse puuduste kõrvaldamiseks 1 kalendrikuu rikkumise teadasaamisest komisjoni poolt. Peatamine kehtib kuni rikkumise lõpetamise ja/või puuduste kõrvaldamiseni, kui mitte kauem, kui 1 kalendriaasta. Seejärel võetakse ettevõttelt tunnustatud müüja staatus ning selle uuesti taotlemine ei saa toimuda enne, kui 1 kalendriaasta möödumisel.

Ettevõttel, kellet on Tunnustatud automüüja kvaliteedimärk ära võetud, puudub õigus esitada AMTELi vastu nõudeid seoses kvaliteedimärgi äravõtmisega ning sellest tulenevate võimalike kahjulike tagajärgedega.
 

“Tunnustatud automüüja” kaubamärk

“Tunnustatud automüüja” on AMTELi kaubamärk, selle kasutamine ilma tunnustamisprotsessi läbimata, märgi kasutamise peatamise või äravõtmise järel ei ole lubatud.

 

KVALITEEDIMARK_prew copy.jpg